Blogs

Blog | Beroepsethiek voor Historici

Tijdens de Historicidagen 2017 wordt er ruimte geboden voor een groot aantal parallelsessies waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren. KNHG werkgroep Beroepsethiek dient een voorstel hiervoor in. Op welke manier wil de werkgroep meewerken aan het programma van de Historicidagen?

De werkgroep ‘Beroepsethiek voor Historici’ van het KNHG beoogt in een parallelsessie tijdens de Historicidagen 2017 de kritische reflectie op waarden en normen binnen de beroepsgroep van historici te versterken. Hiermee tracht de werkgroep het doel waarmee zij in juni 2015 in het leven geroepen is – namelijk, het voorzien in de behoefte aan beroepsethische reflectie die onder veel historici bleek te bestaan – te vervullen. In samenspraak met de beroepsgroep zal worden nagedacht over de vraag hoe de beoefenaars van het historisch métier elkaar kunnen ondersteunen in het naar eer en geweten omgaan met onvermijdelijke ethische dilemma’s en problemen in de beroepspraktijk. De eerste fase van de werkgroep is reeds afgesloten met een position paper en een vijftal pitches tijdens het KNHG Jaarcongres van 2016. Naar aanleiding van de discussies die hierdoor op gang kwamen, begint de werkgroep nu aan de tweede fase van haar bestaan; de Historicidagen 2017 zijn daarvoor het volgende ijkpunt.

In de parallelsessie tijdens de Historicidagen zal op basis van de werkzaamheden waarmee de werkgroep zich in de tweede fase bezig heeft gehouden een interactieve discussie worden opgezet. Maatschappelijke grensoverschrijding en interdisciplinariteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Zo zal de werkgroep zich richten op reflectie op de publieke rol van de historicus en de vraag hoe de beroepsprofessionele basiswaarden standhouden in vraagstukken die zich op maatschappelijk vlak voordoen. Daarnaast zal worden ingegaan op de vraag of historici in het digitale tijdperk voldoende kennis hebben van de gereedschappen waarmee ze werken. Hiervoor zal de werkgroep onder meer inspiratie opdoen bij het Digital History LAB onder leiding van prof. dr. Andreas Fickers te Luxemburg; een experimentele omgeving waarin nieuwe manieren van historisch onderzoek in het digitale tijdperk worden verkend. Tot slot wil de werkgroep inzicht verkrijgen in de opslag- en productiepraktijken van de door de historicus zelf gecreëerde bronnen. Rond dit thema bestaan nog veel onduidelijkheden die zich voordoen bij zowel onderzoekers, archivisten en universiteitsbibliotheken; wat mag wel en niet bij het zelf creëren van bronnen? Waar moeten bestanden worden opgeslagen, in welk format? Dit zijn punten waar historici meer over aan het denken zouden moeten worden gezet, omdat dit vooralsnog te weinig gebeurt.

Op basis van de uitwerkingen van deze verschillende thema’s zullen concrete problemen geformuleerd worden waarover tijdens een parallelsessie op de Historicidagen gediscussieerd zal worden om zodoende het proces omtrent de ethische reflectie van het historische vak levend te houden.

Jilt Jorritsma en Robbert van Rumund.

Lever ook een bijdrage aan de Historicidagen 2017! Dien een voorstel in bij de Programmacommissie.